ยอดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำเดือน ยอดเงินที่ต้องชำระ
ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

270

285

290

235

245

240

250

280

305

280

305

235


ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

รหัสสมาชิกนี้ไม่ใช่สมาชิกล่วงหน้า

***ตัดยอด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

***สมาชิกที่ส่งเงินผ่านทางธนาณัติ เนื่องจากมีขั้นตอนการส่งและตรวจรับ อาจทำให้การตัดยอดเงินของสมาชิกอาจล่าช้ากว่าการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

.