ยอดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำเดือน ยอดเงินที่ต้องชำระ
ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม

220

245

205

215

245

230

295

195


ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

รหัสสมาชิกนี้ไม่ใช่สมาชิกล่วงหน้า

***ตัดยอด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560

***สมาชิกที่ส่งเงินผ่านทางธนาณัติ เนื่องจากมีขั้นตอนการส่งและตรวจรับ อาจทำให้การตัดยอดเงินของสมาชิกอาจล่าช้ากว่าการโอนเงินผ่านทางธนาคาร