ยอดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำเดือน ยอดเงินที่ต้องชำระ
พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

245

205

215

245

230

295

195


ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

รหัสสมาชิกนี้ไม่ใช่สมาชิกล่วงหน้า

***ตัดยอด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

***สมาชิกที่ส่งเงินผ่านทางธนาณัติ เนื่องจากมีขั้นตอนการส่งและตรวจรับ อาจทำให้การตัดยอดเงินของสมาชิกอาจล่าช้ากว่าการโอนเงินผ่านทางธนาคาร